• Live

  • Album cover

สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง จะเป็นผู้นำในการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องทันเหตุการณ์ ตามนโยบายของรัฐบาลสู่ประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมลำปางโดยรวม และประสานงานด้านประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานรัฐ และประชาชนจังหวัดลำปาง