• Live

  • Album cover

闽南之声广播以闽南话为主要播音语言,节目内容突出宣传闽台文化、尤其是闽南地方文化,同时加强涉台新闻宣传报道和为台湾同胞服务。