رادیو اصلاحات

رادیو اصلاحات، شبکه رادیویی ۲۴ ساعته مسیحی است، که تعالیم آن بر اساس کتاب‌مقدّس، اعتقادنامه‌ها‌ی وس…

 • درس ۳_ شب سیاه روح

  کتاب ایوب

 • سرودهای پرستشی

  کشیش لی

 • باب ۷

  کتاب یوشع

 • قدرت مطلق خدا

  صفات خدا

 • درس ۴- ماهیت گناه

  شالوده‌ها، بخش دوم

 • زندگی کردن فراسوی زیستن - درس ۱

  کشیش سهراب رامتین

 • صلیب سنگین بر دوشش بود

  تکتم

 • ۱۴ یک شب در تپه جلجتا

  یوسف نازنین

 • درس ۱۱_ توبه و نو شدن

  کتاب ایوب

 • حکمت خدا

  صفات خدا