• Pirate Boss Entrance

  Ishikawa Kozue

 • Wario

  Kazumi Totaka

 • Koopa

  Pedro Freiberger

 • Star Power!

  Koji Kondo, Taro Bando, Akito Nakatsuka, Tomokazu Abe

 • Overworld Bgm {Super Mario Bros.}

  Koji Kondo

 • Cranky

  Peach [dkc3.ocremix.org]

 • Outside Wario

  [VGMusic.com]

 • Vadrum Meets Super Mario Bros 3 (Drum Video)

  Vadrum [youtube.com/vadrum]

 • banana ether

  zyko [VGmix.com]

 • Gusty Garden Galaxy (Super Mario Galaxy)

  Fadder [faddervgm.bandcamp.com]